Система за освобождаване от контрол с голям обем – клас XL

Типични области за разполагане на продуктите от фамилията монитори CheckPoint:Waste™ са границите между контролираните и чистите среди на площадката на ядрени съоръжения. Изискванията за количество, типов размер и форма на материалите се удовлетворяват от редица различни модели от серията CheckPoint:Waste™.

Измерването за освобождаване е доказан метод за освобождаване на материали от ядрени обекти/площадки за възможно последващо рециклиране. Това осигурява както икономическа изгода, така и маршрут за освобождаване на материали от ядрената площадка.

CheckPoint:Waste™ RTM644lnc е бърз и надежден монитор за освобождаващо измерване на различни обекти, като палети, отпадъчни торби или решетъчни кутии. Навигирането на потребителя и интуитивното за употреба меню за избор на материали, правят работата лесна и безопасна.
RTM644lnc трябва да се експлоатира само от обучен персонал.