Успешно завършен проект с „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

Като водещ партньор в обединението „МГУ – Енерго инженеринг“ ДЗЗД, ЕнергоСервиз АД приключи изпълнението по договора с предмет „Изграждане и внедряване на мрежа за мониторинг на Площадка №2 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Консорциумът е учреден между „ЕнергоСервиз” АД и „МГУ инженеринг“ ЕООД, дружество, еднолична собственост на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в София. Дейностите по договора се изпълниха съобразно разработена и съгласувана с МОСВ и АЯР „Програма за постоянен мониторинг на Площадка № 2, одобрена за разполагане на ново ядрено съоръжение – ядрена централа“.

Обемът на дейностите по проекта, които ЕнергоСервиз изпълни включваше: доставка на дозиметрична , метеорологична и сеизмична апаратура, апаратура и оборудване за атмосферен пробоотбор и анализ на аерозолната радиоактивност и атмосферните отлагания , компютърно оборудване, химикали и консумативи. Също и монтаж на площадката и въвеждане на оборудването в експлоатация, документално обезпечаване на проекта в т.ч. разработване на план за дейностите в съответствие с изискванията на международните стандарти и препоръки за осигуряване на култура на безопасност, качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, както и ръководствата и препоръките на МААЕ.