История

 • 2005 г.: ЕнергоСервиз е основан с първоначална правна форма на регистрация- Дружество с ограничена отговорност.
 • 2005 г.: Разработена е и сертифицирана Система за управление на качеството, покриваща стандарт EN ISO 9001.
 • 2005 г.: Сключено е споразумение с Westinghouse за следгаранционна поддръжка на системи за контрол и управление
 • 2006 г.: ЕнергоСервиз сключва договор за техническо обслужване и ремонт на най-голямата и най-комплексната Компютърно-Управляваща Система „Ovation”® монтирана в света, както и на Системите за Радиационен Контрол на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6 Енергоблок, ВТ на Спец Корпуса в АЕЦ „Козлодуй”. В сътрудничество с Westinghouse Electric Company (USA) и APANTEC LLC (USA), ЕнергоСервиз реализира различни проекти свързани с оптимизация на КИУС “Ovation”®  и СРМ.
 • 2006 г.: Сключено е споразумение с APANTEC за внос на резервни части и модернизациия на съществуващи системи
 • 2008 г.: ЕнергоСервиз се преобразува в Акционерно Дружество със 100 % ефективно внесен капитал.
 • 2008 г: ЕнергоСервиз се присъединява като пълноправен член на Американската търговска камара в България
 • 2008 г. Компанията е приета за член на Български атомен форум (БУЛАТОМ).
 • 2012 г. ЕнергоСервиз сключва договор за техническо обслужване на Система за оперативен мониторинг и поддръжка на параметрите на водохимичния режим по първи контур в АЕЦ „Козлодуй“.
 • 2012 г.: ЕнергоСервиз сключва договор с Mirion Technologies и получава права на официален дистрибутор за България на част от продуктовите линии предлагани от световноизвестния концерн.
 • 2012 г.:  Компанията въвежда и сертифицира Система за сигурност на информацията, според стандарт ISO/IEC 27001
 • 2012 г.: Компанията регистрира логото като запазена марка в Патентното ведомство на Република България.
 • 2012 г: ЕнергоСервиз се присъединява като член към Българско Ядрено Дружество.
 • 2013 г.: Компанията получава ново и по-разширено представителство на Mirion Technologies
 • 2014 г.: ЕнергоСервиз сключва договор с „Хах Ланге“ ЕООД за изключителни дистрибуторски права на продуктите с марка Hach Lange в ядрената сфера.
 • 2015 г.: Компанията е вписана в регистъра на Камарата на строителите в България.
 • 2017 г.: ЕнергоСервиз е приет за член на Френско-Българската Търговска и Индустриална камара

Мисия и цели

 • Да доставя инженерингови услуги и продукти, които отговарят на изискванията на клиента и на най-високите стандарти за безопасност на ядрени и конвенционални централи
 • Да бъде сред лидерите в южна и източна Европа в областта на ядрената автоматика
 • Да изпълнява договори и задължения като прилага добрите инженерни практики в дневните си дейности
 • Да бъде предсказуем, прозрачен и последователен партнъор
 • Да отговаря на нуждите и интересите на служителите като следва активна социална политика, чрез осигуряване на възможности за съответно обучение и усъвършенстване

Структура

 • Общо събрание на акционерите
 • Съвет на директорите
 • Изпълнителен директор
 • Финансов директор
 • Технически и маркетинг директор
 • Направление „Сервиз и ремонт“
 • Направление „Инженерно осигуряване“
 • Направление „Администрация и контрол“
 • Направление „Качество и системи за управление“

Сертификати

 • В ЕнергоСервиз е въведена успешно и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с област на приложение „Управление на проекти, инженеринг и сервиз на цифрови и аналогови контролно-измервателни устройства и системи в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ. Доставка и въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на апаратура за регистрация и измерване на йонизиращи лъчения“, представляваща доказателство за непрекъснатия стремеж за развитие и подобряване на качеството на предлаганите услуги от компанията.
 • След успешно изпълнен проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013 г., ЕнергоСервиз поддържа сертификат по стандартизирана система ISO/ IEC 27001:2013 – „Управление на сигурността на информацията“..

Сертификати

Референции

 • От създаването си през 2005 г., компанията е получила многобройни положителни оценки за успешно изпълнени проекти от своите партньори.

Благодарствени адреси