Верифициран проект

На 10.10.2013г. от Министерство на икономиката и енергетиката официално потвърдиха, че е приет финалният отчет по договор № 4МС-02-15 с „ЕнергоСервиз АД”  за „Въвеждане на стандартизирани системи за управление SA 8000:2008, ISO 14 001:2004, ISO/ IEC 27001:2006 и въвеждане на софтуерна ERP/CRM система за управление на бизнеса”.

Изпълнението по проекта по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013г., схема BG161PO003-2.1.12 “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията започна на 27.04.2012 г.

Договарящият орган верифицира, че всички предвидени дейности по проекта са извършени в срок и заложените цели са постигнати.

Данни за проекта:

  • Отчетени разходи – 283 112,84 лв.