Преглед от ръководството по Система за социална отговорност SA 8000:2008

На 18.11.2013 г. в ЕнергоСервиз АД бе проведен преглед от ръководството на внедрената и сертифицирана Система за управление на социалната отговорност съгласно SA 8000:2008.

По време на прегледа бе обсъдено състоянието на процесите обхванати от Системата и тяхното функциониране. Направен бе преглед на политиката по Социална отговорност, бяха коментирани резултатите от проведения вътрешен одит и мерките за осигуряване на здраве и безопасност при работа на служителите в дружеството.

На основание решенията взети по време на Прегледа, ръководството на компанията счита, че Системата за социална отговорност на дружеството е внедрена и функционира в съответствие с изискванията на Стандарт SA 8000:2008. Политиката по Социална отговорност е адекватна и не е необходима промяна.