quality_control

Системата за управление базирана на ISO 9001 е важен фактор за просперитета и конкурентоспособността на ЕнергоСервиз.

Чрез нея се гарантира такова управление, с което на клиентите се осигурява едно постоянно качество на предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни и договорни изисквания.

Най-важната задача за екипа на ЕнергоСервиз е да поддържа и оправдава заслуженото ценно доверие, спечелено сред нашите клиенти в резултат от усилен, дългогодишен труд. Чрез внедряването на Системата за управление на качеството преди повече от 10 години, дружеството направи важна стъпка в посока на своето развитие и утвърждаване като надежден бизнес партньор, приемайки за водещи в своята работа международно признати принципи и стандарти на работа. Специфичната за дружеството Система за управление на качеството отговаря, както по отношение на документацията, така също и при прилагането на практика, на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. Всички изисквания на стандарта, имащи отношение към дейността на дружеството са описани в документацията на СУК. Като част от системата са разработени правила за независим контрол на процеси и продукти, изпълнявани и разработени от трета страна.

ЕнергоСервиз притежава екип от обучени инженери и специалисти за извършване на дейностите.