Екипът на ЕнергоСервиз осъзнава, че с дейността си влияе пряко и косвено върху местната и регионалната среда, в която работи. За да се намалят до минимум вредите, причинени на околната среда, в компанията се прилагат добри зелени практики.

Разработена е Зелена политика, която се следва чрез следните стъпки:
Насърчаване на служителите да използват обществен транспорт и алтернативни методи на придвижване – пеша или с велосипед.

  • Използване на отпадъчната хартия от двете страни преди рециклирането.
  • Минимално използване на хартиени носители за маркетингови цели.
  • Съсредоточаване основно върху електронна комуникация.
  • Използване на контейнери за разделно събиране на отпадъците.
  • Изключване на компютрите в края на работния ден и използване на енергоспестяващи крушки.
  • Закупуване на хардуер подбран да отговаря на съвременните изисквания и директиви на Европейския Съюз за опазване на околната среда: Energy Star и 100% RoHS съвместим, както и предаване за рециклиране на бракуваната техника и консумативите от нея на специализирани за това места.
  • Пестеливо използване на пластмаси, водни и енергийни ресурси.