1. Модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ (2018 ÷ 2020)
  Изпълнението на Договора включва доставка, монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на оборудване за РК, а така също и разработване на софтуер за обработка и съхраняване на данни от отделните подсистеми за РК в ХОГ.
  Доставката на основното оборудване за РК включва:
  – 1 брой монитор за радиоактивно бета/гама замърсяване на цяло тяло, тип Mirion TwoStep™-Exit II производител Mirion;
  – 5 броя монитори за детектиране на неутронно излъчване NIM201K производител Mirion;
  – 2 броя широкодиапазонни монитори за детектиране на гама лъчение GIM 204K1 производител Mirion;
  – 40 броя електронни дозиметри EPD-N2 производител Thermo Scientific;
  – 2 броя четци за електронни дозиметри АСТ-4 производител Thermo Scientific;
  Към основното оборудване са включени още 2 сървъра, 6 работни станции, 4 UPS-a с допълнителни батериини модули електрически табла и други.
 2. Доставка на монитори за радиационен контрол на повърхностно замърсяване на стъпала, ръце и тяло.
  Мониторите са предназначени за извършване на контрол за неразпространение на повърхностно замърсяване с радиоактивни вещества, чрез измерване на стъпала, ръце и тяло и сигнализиране при превишаване на замърсяване над определена гранична стойност. (2019).
 3. Доставка, монтаж и пуско-наладъчни работи на оборудване по част „Радиационна защита“ на проект: „Изграждане на спецпералня и специализирано оборудване за радиационен контрол“ в АЕЦ “Козлодуй” (2018 ÷ 2019).
 4. Анализ на възможността за използване на монитор FHT 3040 за освобождаване на материали от регулаторен контрол. Сравнение на измерванията с монитори FHT 3040 и FRM-02” в СП ИЕ – Козлодуй. (2018 ÷ 2019 г.)
 5. Доставка на персонални електронни дозиметри, тип DMC 3000 за нуждите на ДП РАО СП ПХРАО – Нови хан. (2018 г.)
 6. Доставка на радиометри с алфа/бета сонди за измерване на повърхностно радиоактивно замърсяване RDS-31 & ABP-150 Combo за нуждите на СП ПХРАО – Нови хан. (2018 г.)
 7. Модернизиране на монитор за повърхностно замърсяване на цяло тяло, тип RTM860TS за учебни цели в Учебно-тренировъчен център на АЕЦ Козлодуй. (2017 г.)
 8. Доставка на монитори за контрол на крака с принудително измерване
  През 2016 г. ЕнергоСервиз изпълни договор за разработка и доставка на шест броя монитори за радиационен контрол на спецобувки за повърхностно бета и гама замърсяване, управляващи допълнително устройство за принудително измерване (бариера тип турникет).
  Мониторът в тази модификация не съществуваше в производствената листа на производителя Mirion (RADOS) GmbH, Хамбург, Германия и бе разработен по възлагане от “ЕнергоСервиз” АД за нуждите на АЕЦ „Козлодуй”.
 9. Доставка и внедряване на Автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол (АИСИДК) на индивидуални дозиметри за измерване на индивидуална еквивалентна доза за гама-лъчение.
  През 2015 и 2016 г. “ЕнергоСервиз” АД извърши доставки на общо 200 броя последно поколение индивидуални електронни дозиметри за измерване на еквивалентна доза от гама лъчение, тип DMC 3000 и безконтактни четци LDM 320D за тях. С доставките се извърши и софтуерно внедряване на новодоставените дозиметри за работа със съществуващата АИСИДК в АЕЦ „Козлодуй“.
 10. Доставка и монтаж на оборудване за радиационна защита и мониторинг на обект „Цех за намаляване на размерите и дезактивация на оборудване”.
  „ЕнергоСервиз” АД завърши проект за доставка и монтаж на система за радиационна защита и мониторинг в „Цех за намаляване на размерите и дезактивация на оборудване” на площадката на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” – Козлодуй.
  Обемът на доставката съдържа 19 гама монитора GIM 204K, четири монитора за аерозоли ABPM 203M и един сеизмично квалифициран аерозолен монитор ABPM201S, четири монитора за целотелесен контрол при напускане на обекта от серията TwoStep™-Exit II, радиометри за повърхностно замърсяване и за идентификация на изотопи, специализиран софтуер за централизирано наблюдение, резервни части и консумативи.
 11. Проектиране, доставка и монтаж – Модернизация на управлението на монитори за повърхностно замърсяване тип RTM860TS и доставка на монитори за повърхностно замърсяване на тяло с гама и бета детектори.
  През 2015 г. успешно беше приключен проект за доставка и модернизиране на ‘арките’ на изхода от контролираната зона на пети и шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”. Проектът включваше следните дейности:
  I. Подмяна на седем броя монитори за радиоактивно алфа/бета замърсяване на цяло тяло тип RTM860TS с нови седем броя монитори за радиоактивно бета/гама замърсяване на цяло тяло, тип Mirion TwoStep™-Exit II.
  – Сеизмична квалификация на монитори TwoStep™-Exit II;
  – Интегриране на четец LIREX за идентификационни карти от Автоматичната пропускателна система (АПС) на АЕЦ „Козлодуй”;
  – Превод на потребителски интерфейс на български език.
  II. Модернизиране управлението на седем броя монитори тип RTM860TS
  – Замяна на управляващ компютър, дисплей, захранващи блокове, интерфейсен модул;
  – Добавяне на UPS с възможност за работа един час при отпадане на захранване;
  – Инсталиране на последна версия на операционна система (QNX) и потребителски софтуер (RTM860TS);
  – Интегриране на четец LIREX за идентификационни карти от АПС на АЕЦ Козлодуй;
  – Превод на потребителски интерфейс на български език.
  III. Интегриране на сървър за централизирано наблюдение със софтуер CeMoSys™, напълно локализиран за ползване в България.
  Предизвикателства при извършване на проекта:
  Разглобяване, пренасяне и последващо сглобяване на монитори TwoStep™-Exit II, поради невъзможност за транспортиране на мониторите до мястото им за монтаж;
  Извършване на монтажните работи, без прекъсване на нормалния режим на излизане от контролираната зона на АЕЦ „Козлодуй”;
  Кратки срокове за извършване на монтажните работи и проверки – три седмици за монтиране на новите монитори TwoStep™-Exit II и три седмици за модернизиране на мониторите RTM860TS.
  Извършване на последващи тестове за безопасност за използване, съгласно стандарт VDE (IEC 60204, 60950, 61010).
 12. Доставка на 4 бр. монитори за измерване на повърхностно замърсяване на крака-ръце (2012-2013).
 13. Разработване на инвестиционен проект, авторски надзор и техническа помощ по тема: Модернизиране на система за радиационен контрол в Хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ).
 14. Метрологично осигуряване на Системи за контрол на емисии на радиоактивни аерозоли и газове в околната среда монтирани в Хранилището за съхранение на сухо отработено ядрено гориво на площадката на АЕЦ „Козлодуй” (2011); възложител – NUKEM Technologies GmbH.
 15. Усъвършенстване на модул за нормален диапазон в Системата за измерване на активността на изхвърлянията (СИАИ) през ВТ1 и ВТ2 на 6-ти енерго блок на АЕЦ Козлодуй чрез обновяване детекторите и електрониката на оригиналните модули за каналите Аерозоли, Йод и РБГ-Бета (2009-2010); възложител – АЕЦ „Козлодуй”, подизпълнител – Apantec LLC.
 16. Модифициране на алгоритми на ЦР БРУ-К, система АСYТ OVATION, при изключване на две турбопитателни помпи (2007-2008); възложител – АЕЦ „Козлодуй”