1. Доставка на лабораторна апаратура – рН метър, тип йон-анализатор.
    Доставка на 3 броя рН метри, тип йон анализатор, модел Sension+MM340, производство на HACH GmbH, окомплектован с комбиниран рН-електрод Radiometer „Red Rod“ GK2401C и температурна сонда. за определяне на показателя рН на технологични води I-ви и II-ри контур, с цел изпълнение на обема на контрола по първи и втори контур в химични лаборатории на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (2019).

  2. Доставка на лабораторна апаратура – Уред за измерване на концентрацията на масло във вода.
    Уредът е предназначен за мониторинг на концентрацията на масло и нефтопродукти в питателни води на парогенераторите и технологичните води по II – контур на АЕЦ „Козлодуй” (2018).
  3. Доставка на лабораторен уред (автоматична система) модел BOD Direct plus, производство на HACH GmbH, за определяне на БПК5 с използване на респирометричен метод.
    Системата служи за определяне на биохимична потребност от кислород, показател за оценка на замърсеността на отпадните води в пречиствателната станция на АЕЦ „Козлодуй“ (2018).