Водени от стратегическата насоченост, корпоративните политики и бизнес принципи на ЕнергоСервиз АД и ЕнергоСервиз Пауър Солюшънс ЕООД (ЕнергоСервиз), главната ни цел е да съхраним и развием фирмения ни бизнес. Убедени сме, че можем да постигнем тази цел чрез разширяване и утвърждаване присъствието ни на пазара чрез постоянното подобряване на бизнес процесите в двете дружества и чрез повишаване качеството на предлаганите от нас продукти и услуги. Затова сме внедрили, поддържаме и постоянно усъвършенстваме Система за Управление на Качеството (СУК) с област на приложение „Управление на проекти, инженеринг, поддръжка и сервиз на цифрови и аналогови контролно-измервателни устройства и системи в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ. Доставка на Системи за контрол и управление, включително и апаратура за регистрация и измерване на йонизиращи лъчения, софтуер, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз, която изцяло отговаря на изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

Между двете дружества бизнес процесите и дейностите се разпределят както следва:

  • За ЕнергоСервиз АД: Управление на проекти, инженеринг, поддръжка и сервиз на цифрови и аналогови контролно-измервателни устройства и системи в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ. Доставка на Системи за контрол и управление, включително и апаратура за регистрация и измерване на йонизиращи лъчения, софтуер, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз;
  • За ЕнергоСервиз Пауър Солюшънс ЕООД: Управление на проекти, инженеринг и поддръжка на цифрови и аналогови контролно-измервателни устройства и системи в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ.

Ръководствата на двете дружества официално декларират своята Политика по качество, за да бъде тя оповестена, осъзната, прилагана и усъвършенствана от персонала и от всички заинтересовани от дейностите и просперитета на дружествата страни.

Политиката по качество на ЕнергоСервиз е да доставя процеси, продукти, услуги, системи за управление и контрол, апаратура за регистрация и измерване на йонизиращи лъчения и софтуер с високо качество, което да съответства на изискванията на клиента и/или спецификациите, осигурявайки високи стандарти за безопасност, надеждност и ефикасност при тяхната експлоатация, както и съответствието им с приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган.

Политиката по качество на ЕнергоСервиз е ориентирана към удовлетворяване на изискванията, потребностите и очакванията на клиентите и на всички заинтересовани страни, както и към постоянното подобряване на Системата за Управление на Качеството (СУК), като осигурява интегриране на изискванията на СУК в бизнес процесите на дружествата.

Висшите ръководства поемат отговорността за ефикасното функциониране на СУК и гарантират, че формулираните политика и цели по качеството са съвместими със стратегическата насоченост и с контекста на двете дружества. Висшите ръководства поемат ангажимента да насърчават прилагането на процесния подход и мисленето, основано на риска в двете организации, а така също и да осигуряват всички необходими ресурси както за устойчивото развитие на дружествата, така и за постоянното подобряване на СУК и нейните процеси.

Висшите ръководства доказват своето лидерство като приобщават, насочват, подпомагат и насърчават персонала да разгърне своите творчески възможности и да допринася за ефикасността на СУК, а така също и като подкрепят други управленски роли да доказват лидерството си в своите сфери на отговорност.

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА, целите по качеството на ръководствата на двете дружества са:

  • изпълнение на бизнес процесите и дейностите в съответствие с изискванията на нормативните актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган и на международните стандарти;
  • стриктно спазване на стандартите за ядрена безопасност;
  • постигане на планираните финансовите резултати на дружествата;
  • разширяване на пазарните позиции на дружествата и максимално използване на наличните ресурси чрез прилагане на системи за управление, а така също и на ERP/CRM система в ЕнергоСервиз;
  • удовлетворяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, в т.ч. интересите на персонала на дружествата чрез подходяща мотивация на базата на обективна оценка на неговите компетентност, умения, знания и опит и чрез предоставяне на възможности за професионално развитие и израстване на всеки служител на дружествата.

За постигане на Политиката и целите по качеството на дружествата, висшите им ръководства определят ежегодно конкретни измерими цели, които се оповестяват и са достъпни за всички заинтересовани страни.

За реализиране на Политиката и целите по качеството ръководствата на двете дружества декларират личната си отговорност и ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, човешки и други ресурси за ефикасно прилагане, поддържане и постоянно подобряване на Системата за Управление на Качеството (СУК) съгласно изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2015 и за спазване изискванията на нормативните актове, както и прилагане на добри инженерни и бизнес практики в ежедневните дейности на двете дружества.