Политиката е одобрена от Изпълнителния директор и се прилага в рамките на цялата организация.

Настоящата политика по социална отговорност задава рамката на система от мерки, насочени към:

 • Спазване националните закони и международни конвенции, отнасящи се до дейността на компанията
 • Да не толерира никаква дискриминация при подбор и управление на персонала
 • Да не допуска форми на принудителен и детски труд
 • Да контролира работното време и заплатите в съответствие с конвенциите на международната организация на труда
 • Да не допуска физически или психически тормоз като дисциплинарна мярка срещу своите работници и служители
 • Да не допуска нарушения отнасящи се до вноските в здравните и социално- осигурителните фондове
 • Да не ограничава свободата на сдружаването на работниците си
 • Да осигури безопасността и хигиената на работната среда, както и възможно най-високо равнище на защита здравето и сигурността на своите работниците
 • Да осигури на своите работници достойно възнаграждение покриващо основните им нужди
 • Да изисква от своите доставчици и партньори социално отговорно поведение към техните работници и служители и обществото.
 • Да съблюдава международните споразумения по трудово и социално право
 • Да установи постоянен процес за подобряване социалните показатели на компанията